czwartek 28 Kwi 2016

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

pracowników jednostek oświatowych z terenu gminy Górno

 

 

 

I. Podstawy prawne:

 

1.Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. z 23 maja 1996r Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 349).

3.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006r Nr 97,poz.674 z późn. zm.).

5.Ustawa z dnia 23 maja 1991r o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

6.Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, ogłoszone w Monitorze Polskim przed 20 lutego roku bieżącego

7.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 51 poz. 307 z późn. zmianami)

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.Jednostki oświatowe z terenu gminy Górno prowadzą wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie.

2.Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez zakład pracy na rzecz uprawnionych do korzystania z Funduszu.

 

3.Plan rzeczowo – finansowy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przyznawania świadczeńi zatwierdza, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Kierownik SZOS.

 

4.Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wraz ze zwiększeniami podlega niezwłocznemu przekazaniu na rachunek Funduszu.

5.Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

6.Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

7.Wysokość dofinansowania do cen usług wypoczynkowych, działalnośkulturalno-oświatowej i sportowo – rekreacyjnej, maksymalnej zapomogi losowej i maksymalnej zapomogi rzeczowej lub finansowej przyznawanej z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, każdorazowo na dany rok kalendarzowy określają załączniki nr … do regulaminu.

8.Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje kierownik SZOS w Górnie przy pomocy zespołu socjalnego, który jest organem doradczym delegowanym przez radę pedagogiczną danej jednostki oświatowej.

9.Wysokość odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

10.Kierownik SZOS w Górnie sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami może zwiększyć fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 8 na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

11.Wysokość odpisu podstawowego dla nauczycieli stanowi iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby

nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i  110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

12.Odpisu dla nauczycieli emerytówrencistów, w wysokości 5% pobieranej przez nich emerytury i renty (art. 53 ust. 2 KN).

13.Świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi. Mają one charakter uznaniowy a nie roszczeniowy.

 

 

 

 

III. Przeznaczenie Funduszu

 

            Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania  z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej,  a zwłaszcza na:

 

 

-              wypoczynek  (wczasy zorganizowanie i niezorganizowane, kolonie, zimowiska, obozy, zielone szkoły),

-              pomoc finansową w tym bezzwrotne zapomogi losowe,

-              pomoc materialną w formie rzeczowej,

-              paczki  dla dzieci pracownika do 15 roku życia,

-              świadczenia urlopowe dla nauczycieli,

-              działalność kulturalno – oświatową,

-              działalność sportowo – rekreacyjną.

-              pomoc mieszkaniową (pożyczka)

-              talony

  

IV. Osoby uprawnione do świadczeń socjalnych

 

1.Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:

-              pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony,
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania – w pełnym   i niepełnym wymiarze czasu pracy,

-              pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, urlopach dla poratowania zdrowia oraz pozostający w stanie nieczynnym,

-              emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu pracy,

-              uprawnieni członkowie rodzin

2.Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w regulaminie zalicza się:

-              pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej, dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki (nauka w systemie dziennym), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, pod warunkiem pozostawania na wyłącznym utrzymaniu rodziców,

-              dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,

-              dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

 

 

 

V. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

 

1.Przyznanie świadczeń oraz wysokość dofinansowania z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

2.Podstawą przyznania pomocy socjalnej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej zał Nr 2, poparty jej oświadczeniem o przychodzie na osobę w rodzinie za ostatni pełny rok kalendarzowy wg PIT potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkołlub Kierownika SZOS i nakaz płatniczy z Urzędu Gminy - załączniki nr 1 do regulaminu.

3.Negatywnie załatwione wnioski osób uprawnionych ubiegających się                    o świadczenie z Funduszu wymagają uzasadnienia. Decyzja pracodawcy odmawiająca świadczenia jest ostateczna.

4.Świadczenia socjalne i dofinansowanie usług przyznawane osobom uprawnionym, w ramach posiadanych środków obejmują:

     a)w zakresie wypoczynku:

 •  dofinansowanie do wypoczynku niezorganizowanego (wczasy pod gruszą) pracownikowi obsługi, administracji i emerytom w postaci jednorazowego corocznego świadczenia  w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej, wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu. Warunkiem otrzymania tego świadczenia przez pracownika nie będącego nauczycielem jest karta urlopowa, bądź wykorzystany już urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych (nie jest wymagane przedłożenie dokumentów wpłaty: faktur, rachunków)
 • dofinansowanie do: wczasów zorganizowanych minimum 10 dni w okresie urlopu, kolonii, obozów, zielonych szkół (dot. jednego pobytu w roku)  dla dzieci i młodzieży (do 18 roku życia), a jeżeli kształcą się w szkole – do czasu ukończenia nauki (nauka w systemie dziennym), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, pod warunkiem pozostawania na wyłącznym utrzymaniu rodziców
 • pracownicy i osoby uprawnione korzystają co dwa lata z wybranej formy wypoczynku.
 • dofinansowanie do wybranej formy wypoczynku realizowane będzie po przedłożeniu oryginalnych dokumentów wpłaty (faktury, rachunku w języku polskim). Zasady dofinansowania zawiera załącznik nr 4 i 5 do regulaminu.

     b)   w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej:

 •                  dofinansowanie do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, imprezy sportowe,   osoba uprawniona może zakupić jednorazowo 2 bilety ulgowe na imprezę – zgodnie z aktualizowaną co roku tabelą dopłat stanowiącą załącznik nr 6 do regulaminu.
 •          dofinansowanie do wycieczek krajoznawczych i innych form turystycznych i rekreacyjnych dla jednego uprawnionego według załącznika  nr 6 do regulaminu

 

     c)    w zakresie wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli:

 • wysokość świadczenia uzależniona jest od wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym (przepracowane godziny ponadwymiarowe nie są uwzględniane do podstawy podwyższenia tego świadczenia),
 • świadczenie wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą
 •   uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych, płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.
 • Świadczenie urlopowe dla pracowników pedagogicznych winno być       wypłacone do 31 sierpnia danego roku.

5.Zapomogę rzeczową i finansową przyznaje się pracownikom, emerytom i rencistom oraz innym osobom uprawnionym do korzystania
z Funduszu, w przypadku:

a)indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałchoroby i śmierci osób najbliższych, sytuacji rodzinnej lub materialnej osób uprawnionych w zależności od potrzeb i możliwości Funduszu,

b)

c)osób przebywających na leczeniu szpitalnym lub na wydłużleczeniu w domu, gdy choroba trwa dłużej niż jeden miesiąc

-              w zależności od możliwości Funduszu,

d)zakupdla dzieci i młodzieży do lat  15

6.Przyznanie zwrotnej pożyczki z ZFŚS

a)Pracownik może otrzymać pożyczkę na:

 • uzupełnienie własnego wkładu budowlanego na mieszkanie lokatorskie, spółdzielcze lub budowlane, a także na budowę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność lub na budowę domu jednorodzinnego  do 12 tys.
 •  wykup lokalu mieszkalnego na własność do 10 tys.
 •  adaptację strychu, piwnic, suszarni, itp. na cele mieszkalne do 10 tys.
 •  remont i modernizację domów do 12 tys.
 •   remont i modernizację mieszkań do 10 tys.
 •  przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych do 10 tys.

b)Zasady udzielania pożyczek

 •  pożyczka na remont i modernizację mieszkania może być udzielona maksymalnie na  3 lata, warunkiem udzielenia kolejnej pożyczki jest spłata  uprzednio zaciągniętej na ten cel. Całkowita spłata nie jest wymagana jedynie w sytuacjach losowych (zalanie mieszkania, pożar, itp.)
 •  wysokość oprocentowania w/w pożyczek po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy Górno wynosi 2 %.
 •  zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch    osób – pracowników jednostek oświatowych lub samorządowych z terenu gminy Górno,
 •  pracownicy sezonowi nie mogą ubiegać się o pożyczkę mieszkaniową,
 • osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek uzupełniony o: dokument (do wglądu) stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub domu w przypadku ubiegania się o pożyczkę na remont i modernizację, pozwolenie na budowę oraz kosztorys (do wglądu)  w przypadku ubiegania się o pożyczkę na budowę domu, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej różnego typu, o przydziale lokalu ,
 •  przypadku ubiegania się o pożyczkę na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego do spółdzielni, 

c)Spłata pożyczek

 •   w przypadku pożyczki na remont i modernizację maksymalny okres spłaty ustala się na 3 lata. Krótszy okres spłaty będzie ustalany indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami,
 •  na pozostałe rodzaje pożyczek mieszkaniowych okres spłaty ustala się maksymalnie do 3 lat, z możliwością krótszego okresu, określonego w indywidualnie zawieranych umowach,
 • ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy lub indywidualnej wpłaty na konto ZFŚS.
 •  spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków przez pożyczkobiorcę,
 •  w przypadku ustania stosunku pracy niespłacona część pożyczki winna podlegać natychmiastowej spłacie. Zasada ta nie dotyczy pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę czy przechodzących do innej placówki szkolnej na terenie gminy Górno.
 •  wszelkie zmiany w umowie pożyczki wymagają formy pisemnej, 

 

d)Warunki zawieszenia lub umorzenia pożyczki

 •  w przypadkach losowych pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż 1 rok,
 • niespłacona pożyczka, lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy,
 •  w przypadku zawieszenia lub umorzenia niespłaconej części pożyczki powinno być złożone podanie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zaistniały wypadek losowy,
 •  decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje kierownik SZOS w porozumieniu z zespołem socjalnym,
 •   w razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli.

 

 

VI. Postanowienia szczególne:

 

1.Wnioski o dofinansowanie wypoczynkuuprawnieni pracownicy składają do przedstawiciela zespołu socjalnego w danej jednostce oświatowej.

2.O pomoc materialną zwraca się w formie wniosku osoba zainteresowana, ogniwo związkowe lub rada pedagogiczna.

3.Pożyczki mieszkaniowe udzielane są w miarę spływania wniosków i posiadanych środków.

4.W przypadku podania przez osobę uprawnioną nieprawdziwych danych, nie będzie ona uwzględniona przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia socjalne w kolejnym roku kalendarzowym. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1.Postanowienia regulaminu powinny być podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

3.Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są:

a)tabela dofinansowania z Funduszu do różnych rodzajów usług– zał. Nr 3,4,5,6,7

b)wzory dokumentacji socjalnej obowiązującej w zakładzie.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą                    od 1 stycznia 2012 r.

 

 

 

Wszelkie zmiany w trakcie roku wprowadza się aneksami do regulaminu.

 

01020304